Rekad-wedstrijden – wedstrijdreglementen

 • Organisator van de wedstrijden is REKAD nv, Geelseweg 47a te 2200 Herentals, België, hierna REKAD.
 • De wedstrijden zijn toegankelijk voor iedereen. Ook niet-relaties van REKAD komen dus in aanmerking, op voorwaarde dat zij zich registreren. Personeel van REKAD, hun gezinsleden en vaste medewerkers van de sponsor waarmee de wedstrijd desgevallend is opgezet zijn evenwel uitgesloten van deelname aan de wedstrijden.
 • Er geldt geen aankoopverplichting voor deelname aan onze wedstrijden.
 • Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van REKAD.
 • Iedereen mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders is aangegeven. Per wedstrijd kan er slechts één persoon per postadres als winnaar van een prijs worden aangeduid. REKAD behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, te verwijderen uit de wedstrijd. Deelname van eenzelfde persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een reden voor uitsluiting.
 • Het aantal te winnen prijzen en het aantal winnaars kan verschillen per wedstrijd.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd en zo kans te maken op het winnen van een prijs, moet een correct antwoord gegeven worden op de wedstrijdvraag (of wedstrijdvragen) en moet de schiftingsvraag beantwoord worden. De hoofdvraag heeft betrekking tot het product of de prijs die REKAD met de betreffende wedstrijd wegschenkt.
 • Onder de deelnemers die de antwoorden op de wedstrijdvragen correct hebben beantwoord worden de deelnemers die het antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benaderen, als winnaars aangeduid. In geval van ex aequo’s is de winnaar de persoon die het eerst zijn antwoord heeft ingediend.
 • De juiste antwoorden en de namen van de winnaars worden na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op www.rekad.be. Op het moment van publicatie zijn de winnaars al persoonlijk op de hoogte gebracht welke prijs zij hebben gewonnen en op welke manier zij de prijs in ontvangst kunnen nemen.
 • Zolang de wedstrijd(en) loopt(lopen) kan daarover niet worden gecommuniceerd met REKAD.
 • De gewonnen prijzen zijn niet inruilbaar of omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan wedstrijdpartners. REKAD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit vanof eventuele schade aan de prijs. Indien de prijs driemaal vruchteloos wordt aangeboden bij de winnaar thuis, vervalt elk recht op het verwerven van de prijs.
 • REKAD respecteert de privacy van de deelnemers aan door haar georganiseerde haar wedstrijden. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat REKAD van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand. Eigenaar van dit bestand is REKAD nv. REKAD gebruikt deze gegevens om met de deelnemers te communiceren in verband met de wedstrijden, en hen op de hoogte te houden van activiteiten en producten van REKAD en de wedstrijdpartner. De persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de wedstrijdpartner voor communicatie over diens producten en diensten, behalve wanneer betrokkene verzet aantekent op de manier hierna bepaald. Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de REKAD-klantendienst, Geelseweg 47a te 2200 Herentals, België, per brief met een kopie van de identiteitskaart. Telefonische oproepen kunnen t.b.v. opleiding en klachtenbehandeling op band worden opgenomen.
 • Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken van het internet, ondermeer wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. REKAD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan eventueel het gevolg zou zijn.
Schuiven naar boven